Giới thiệu

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM KHẢO KIỂM GIỐNG, SPCT NAM BỘ

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng vùng Nam bộ được thành lập ngày 18/10/1990 với tên ban đầu là Phòng Khảo kiểm nghiệm Giống cây trồng Quốc gia phía Nam (theo quyết định thành lập số 314 NN-TCCB/ QĐ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm), sau đó đổi tên thành Trạm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Nam Bộ, rồi Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón vùng Nam bộ (quyết định số 81/ QĐ-TT-HCTH ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Cục trưởng Cục Trồng trọt), đổi sang rung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng vùng Nam bộ (quyết đinh số 344/ QĐ-TT-KKNQG ngày 03 tháng 08 năm  2012 của Cục trưởng Cục Trồng trọt), cuối cùng tên hiện nay là Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Nam bộ (quyết đinh số 61/ QĐ-TT-KKNQG-HCTH ngày 05tháng 02năm  2018 của Giám đốc Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, SPCT Quốc Gia).

          1. Vị trí, chức năng của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, SPCT Nam Bộ

          - Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, SPCT Nam Bộ (Trung tâm Nam Bộ) là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, SPCT Quốc gia, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự đảm bảo chi phí hoạt động. Có chức năng giúp Trung tâm Quốc gia thực hiện các hoạt động khảo nghiệm, kiểm định, kiểm nghiệm, hậu kiểm, chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng Nam Bộ; tham gia hoạt động dịch vụ trong các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

          - Trung tâm Nam bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

          - Trung tâm có kinh phí hoạt động được thu từ các hoạt động dịch vụ và các nguồn thu khác, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật và thực hiện theo chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ 100%.

- Trụ sở của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, SPCT Nam Bộ đóng tại số 135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

          2. Nhiệm vụ của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, SPCT Nam Bộ

 1. Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS); khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) các giống cây trồng mới.
 2. Khảo nghiệm giống cây trồng biến đổi gen (chỉ định của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, số 252/ QĐ-BNN-KHCN ngày 20/ 01/ 2010).
 3. Kiểm định, kiểm nghiệm, hậu kiểm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng.
 4. Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm cây trồng.
 5. Tổ chức đào tạo về khảo nghiệm, kiểm định, lấy mẫu, kiểm nghiệm và hậu kiểm giống, sản phẩm cây trồng.
 6. Tham gia hướng dẫn, giám sát về chuyên môn nghiệp vụ các tổ chức, cá nhân khảo nghiệm giống cây trồng, người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng.
 7. Tham gia xây dựng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng, công nghệ sản xuất giống và nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
 8. Thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ được giao trong lĩnh vực giống, sản phẩm cây trồng.
 9. Tổ chức dịch vụ tư vấn về giống cây trồng và vật tư nông nghiệp theo quy định của pháp luật.
 10. Tham gia và thực hiện các dự án hợp tác quốc tế được giao trong lĩnh vực giống, sản phẩm cây trồng.
 11. Quản lý viên chức, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

          3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, SPCT Nam Bộ

3.1. Lãnh đạo Trung tâm Nam bộ

Lãnh đạo Trung tâm Nam Bộ có Giám đốc và tối đa không quá 3 phó giám đốc, giám đốc do Cục trưởng Cục Trồng trọt bổ nhiệm, các phó giám đốc do Giám đốc trung tâm quốc gia bổ nhiệm theo phân cấp của Cục trưởng Cục Trồng trọt.

a) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Trồng trọt và trước pháp luật về các hoạt động của Trung tâm.

b) Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, Cục trưởng Cục Trồng trọt và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3.2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc

 1. Phòng hành chính tổng hợp
 2. Phòng khảo nghiệm giống cây trồng
 3. Phòng kiểm định giống cây trồng
 4. Phòng kiểm nghiệm và chứng nhận giống cây trồng
 5. Trạm Khảo nghiệm và hậu kiểm giống cây trồng Đông Nam Bộ

          4. Nhân sự của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, SPCT Nam Bộ

Trung tâm Nam Bộ có tổng số 16 cán bộ nhân viên, trong đó 6 biên chế , 7 nhân viên hợp đồng  và 3 nhân viên ở giai đoạn thử việc (không kể nhân viên phục vụ, bảo vệ tại VP 135A Pasteur, cộng tác viên trong mạng lưới khảo nghiệm và lao động thời vụ). Số lượng cán bộ trong biên chế của Trung tâm chỉ chiếm 9% tổng số biên chế của toàn Trung tâm Quốc gia.

          5. Cơ sở vật chất

          Trung tâm đã được trang bị tương đối đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện chức năng nhiệm vụ về khảo kiểm nghiệm giống cây trồng. Văn phòng Trung tâm tại 135 Pasteur có diện tích sử dụng 200 m2; có phòng kiểm nghiệm giống cây trồng cấp nghành với công suất 3000 mẫu/ năm. Trạm khảo nghiệm và Hậu kiểm giống cây trồng ĐNB (tại xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT) có diện tích 6 ha với cơ sở hạ tầng tốt đáp ứng được yêu cầu về khảo nghiệm VCU, DUS và kể cả khảo nghiệm giống cây trồng biến đổi gen.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Khảo nghiệm

1.1. Khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng (khảo nghiệm VCU)

          Trung tâm có mạng lưới khảo nghiệm hoàn chỉnh cho các cây trồng chính ở Nam Bộ, bao gồm: 8 điểm khảo nghiệm ngô, 5 điểm khảo nghiệm lúa lúa lai, 7 điểm khảo nghiệm lúa thuần và 4 điểm khảo nghiệm rau mầu các loại. Hàng năm, Trung tâm thực hiện khảo nghiệm hàng trăm giống lúa, ngô, đậu đỗ các loại. Từ kết quả khảo nghiệm đã xác định được nhiều giống lúa, ngô, đậu đỗ triển vọng đề nghị Bộ công nhận cho sản xuất. Trung tâm phối hợp với các Viện, Trường và địa phương ở Nam Bộ đã xác định bộ giống lúa kháng rầy nâu, bệnh đạo ôn và vàng lùn, lùn xoắn lá cho sản xuất ở Nam Bộ; đề xuất cơ cấu giống lúa, ngô cho từng vùng, vụ sản xuất; góp phần tích cực vào chương trình chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. 

1.2. Khảo nghiệm đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổ định giống cây trồng mới (khảo nghiệm DUS)

          Khảo nghiệm DUS được thực hiện tại Trạm Khảo nghiệm và Hậu kiểm giống cây trồng Đông Nam Bộ (xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT). Hiện tại Trung tâm đang thực hiện khảo nghiệm DUS các giống lúa, mướp đắng, đậu đũa và bầu bí các loại.

1.3. Khảo nghiệm ngô biến đổi gen

          Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống, Sản phẩm cây trồng Nam Bộ được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định là Tổ chức khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen theo Quyết định số 252/ QĐ-BNN-KHCN, ngày 29/ 01/ 2010.

          Trong 5 năm qua, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống, Sản phẩm cây trồng Nam Bộ là đơn vị thực hiện khảo nghiệm khá đầy đủ các sự kiện biến đổi gen trên ngô ở Việt Nam. Trung tâm đã từng bước hoàn thiện và phát triển Trạm Khảo nghiệm và Hậu kiểm giống cây trồng Đông Nam Bộ và xây dựng một số điểm mạng lưới là địa điểm khảo nghiệm có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn, đáp ứng được các yêu cầu theo Thông tư 69/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp PTNT và Nghị định 69/2010/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện của đơn vị khảo nghiệm cây trồng biến đổi gen.

          Từ năm 2010-2016, Trung tâm tham gia thực hiện khảo nghiệm các sự kiện ngô biến đổi gen như sau:

          1). Khảo nghiệm hạn chế và khảo nghiệm diện rộng ngô biến đổi gen sự kiện Bt11, GA21 và tổ hợp lai Bt11xGA21 của công ty TNHH Syngenta Việt Nam tại Trạm Khảo nghiệm và Hậu kiểm giống cây trồng Đông Nam Bộ (xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và ở Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.

          2). Khảo nghiệm hạn chế ngô biến đổi gen sự kiện NK603, MON89034 và tổ hợp lai NK603xMON89034 của công ty Monsanto Việt Nam tại Trạm Khảo nghiệm và Hậu kiểm giống cây trồng Đông Nam Bộ (xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

          3). Trong năm 2013 Trung tâm chủ trì khảo nghiệm hạn chế ngô biến đổi gen sự kiện MIR162 của công ty Syngenta tại Trạm Khảo nghiệm và Hậu kiểm giống cây trồng Đông Nam Bộ (xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

          4). Trong vụ Đông Xuân 2015/ 2016, Trung tâm thực hiện khảo nghiệm diện rộng ngô biến đổi gen sự kiện MIR162tại BRVT và Đăk Lăk.

          Ngoài ra, trong năm 2015, Trung tâm thực hiện khảo nghiệm diện hẹp và diện rộng đánh giá tính tương đồng và hiệu quả sử dụng của các giống ngô biến đổi gen so với giống nền, gồm các giống: DK9955NK603, DK9955NK603xMON89034, DK6818NK603, DK6818NK603xMON89034, DK6919NK603, DK6919NK603xMON89034 trong vụ Đông Xuân 2014/ 2015; các giống ngô BĐG 30Y87NK603, NK67GA21, NK67GA21xBt11, NK7328GA21, NK677328GA21xBt11, NK4300GA21, NK4300GA21xBt11 trong vụ Hè Thu 2015.

2. Kiểm định, lấy mẫu và chứng nhận chất lượng giống cây trồng

          Hàng năm, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống, Sản phẩm cây trồng Nam Bộ thực hiện kiểm định hàng ngàn ha ruộng sản xuất giống các cấp (siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận và giống lai F1). Trong giai đoạn 2005-2015, Trung tâm đã kiểm định hàng chục ngàn ha ruộng giống, kiểm nghiệm khoảng 20.000 mẫu hạt giống với tổng khối lượng hàng chục ngàn tấn hạt giống các loại; giúp các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng công bố hợp quy hoặc tự công bố hợp quy. Hoạt động kiểm định, kiểm nghiệm đã đã góp phần quản lý tốt và từng bước nâng cao chất lượng giống trong vùng.

3. Công tác đào tạo

          Trung tâm thường xuyên tổ chức nhiều khóa tập huấn về khảo kiểm nghiệm giống cây trồng cho cán bộ kỹ thuật địa phương. Tổng số khóa đào tạo Trung tâm thực hiện từ năm 2005-2015 lên tới trên 40 khóa cho hàng ngàn cán bộ kỹ thuật về kiểm định đồng ruộng, lấy mẫu và kiểm nghiệm hạt giống. Công tác đào tạo đã giúp các địa phương, doanh nghiệp giống xây dựng được đội ngũ cán bộ kỹ thuật kiểm định đồng rộng, lấy mẫu và kiểm nghiệm hạt giống, hình thành các phòng thử nghiệm giống cây trồng; qua đó đã đóng góp tích cực cho công tác quản lý giống ở Nam Bộ.

 

 

 

 

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

 • Đang online 15
 • Tháng này 312
 • Tông truy cập 21265